Regulamin sklepu§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep dostępny pod adresem https://magdalena-michalak.pl/sklep jest prowadzony przez SAVOIR7 Sp. Z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok/63 00-116 Warszawa NIP: 5252819110 Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://magdalena-michalak.pl/sklep Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają: Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” , prowadzony przez SAVOIR7 Sp. Z o.o., przyjmujący zamówienia poprzez stronę https://magdalena-michalak.pl/sklep Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
a. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie, c. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

§ 3 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane: a) Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza), b) Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), c) posiadanie konta pocztowego e-mail.
Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

§ 4 Zakupy w Sklepie

Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto. Wysyłka produktów odbywa się drogą elektroniczną w sposób automatyczny – po zaksięgowaniu płatności. Sklep nie pobiera dodatkowych opłat za wysyłkę. Proces zakupów składa się z pięciu etapów: 1. wybór przedmiotu, 2. złożenie zamówienia, 3. wybór formy płatności, 4. płatność, 5. realizacja zamówienia Zakupu w Sklepie można dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak Klient nieposiadający konta. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu. 6.Na zamówione produkty Sklep wystawia Fakturę. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

§ 5 Formy płatności za zamówienie.

Istnieje jedna forma płatności za zamówienie:
Przelew tradycyjny,

§ 6 Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

§ 7 Ochrona danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez SAVOIR7 Sp. Z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok/63 00-116 Warszawa NIP: 5252819110 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy. Administratorem danych osobowych jest SAVOIR7 Sp. Z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok/63 00-116 Warszawa NIP: 5252819110

§ 8 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.). Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.